Työryhmät

Yritystutkimus ry:n toiminta tapahtuu pääasiassa sen eri työryhmissä. Työryhmiä ovat Analyysi-, Koulutus- ja Yritystutkijan auktorisointi -työryhmä.

Analyysityöryhmä

Analyysityöryhmän päätehtävänä on yritystutkimuksessa käytettävien tilinpäätösanalyysimenetelmien yhtenäistäminen. Ensimmäiset suositukset yritystutkimuksen tunnusluvuista julkaistiin vuonna 1975. Kirjanpitolainsäädännön muutokset ovat merkinneet aina tarkistuksia ja muutoksia annettuihin ohjeistuksiin.

Yritystutkimuksessa käytettävät tunnusluvut ja niistä annetut suositukset ovat saavuttaneet myös yleisemmän standardin luonteen yritysten tilinpäätöksiä arvioitaessa. Analyysi- ja konserniopasta käytetään myöskin oppikirjana eri oppilaitoksissa.

Analyysityöryhmän toisena tehtäväalueena on yritystutkimukseen liittyvä lomakkeisto. Se muodostuu ns. T- ja S-sarjan (Tutkimus ja Seuranta) lomakkeista, jotka toimivat talouden suunnittelun ja seurannan apuvälineinä. YTN:n laatimia lomakkeita ovat mm. Tulossuunnitelmarahoitussuunitelma, kassabudjetti, lainalaskelma.

Analyysityöryhmä toimii myös lausunnonantajana silloin, kun Työ- ja elinkeinoministeriö ja sen asettamat työryhmät tai muut tahot pyytävät kommentteja kirjanpitoa koskevan lainsäädännön ja siihen liittyvien yleisohjeiden muutoksista.

Analyysityöryhmän jäseninä ovat seuraavat jäsenlaitosten edustajat:

  • Mikko Holman, BSH Partners Oy (puheenjohtaja)
  • Pasi Kopra, OP ryhmä
  • Tuuli-Mari Kurejoki, Danske Bank Oyj
  • Merja Hautaniemi, Finnvera Oyj
  • Ari Toivio, Suomen Asiakastieto Oy
  • Joni Ruusulaakso, OP Ryhmä

Koulutustyöryhmä

Yritystutkimus ry:n yksi keskeisistä toimintamuodoista on jäsenlaitosten asiantuntijoiden koulutustoiminta. Siitä vastaa koulutustyöryhmä järjestämällä jäsenlaitosten henkilöstölle yritystutkimuksen ja yritystoiminnan arvioinnin eri osa-alueiden koulutusta.

Koulutusaiheet pyritään valitsemaan ajankohtaisista ja laajasti jäsenlaitosten henkilöstöä kiinnostavista aiheista. Koulutuksen käytännönläheisyyden varmistamiseksi sisällytetään luentoihin mahdollisuuksien mukaan esimerkkejä yritystoiminnan eri aloilta. Luennoitsijoina toimivat alojensa asiantuntijat. Kouluttajina käytetään ulkopuolisten ohella myös jäsenlaitosten omia asiantuntijoita.

Vuosittain järjestetään koulutustilaisuus. Koulutustilaisuuksien viimeaikaisia teemoja ovat olleet mm. osakeyhtiö- ja kirjanpitolakiuudistukset ja niiden tuomat muutokset tilinpäätösten analysointiin, kassavirta-analyysi, osakeyhtiön jakautuminen, konsernitilinpäätös, yritysten luottoluokitukset, yrityskauppamuodot, yritysten arvonmääritys, talousrikollisuus.

Ilmoittautumisaineisto toimitetaan jäsenlaitoksiin sekä kirjeitse että sähköisesti.

Koulutustilaisuuksiin voivat osallistua ainoastaan Yritystutkimus ry:n jäsenlaitosten edustajat.

Koulutustyöryhmän jäseninä ovat seuraavat jäsenlaitosten edustajat:

  • Jaana Jussila, Intrum Oy, puheenjohtaja
  • Ilari Lyytikäinen, Nordea Bank Oyj, talousvastaava
  • Sari Maaranen, Finnvera, viestintävastaava
  • Antti Ihamäki, Business Finland, ohjelmavastaava

Koulutustyöryhmän jäsenet antavat jäsenlaitosten edustajille mielellään tietoja työryhmän toiminnasta ja suunnitelluista koulutustilaisuuksista sekä ottavat vastaan ehdotuksia koulutustoiminnan kehittämiseksi.

Yritystutkijan auktorisointi -työryhmä

Auktorisointityöryhmän tehtävänä on ollut suunnitella ja käynnistää yritystutkijan auktorisointitutkinto yritystutkimusosaamisen vahvistamiseksi ja kehittämiseksi. Työryhmä on käynnistänyt ensimmäisen auktorisointiin tähtäävän koulutusohjelman lokakuussa 2005 yhdessä Helsingin kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskuksen kanssa. Yritystutkimus ry auktorisoi tutkinnon suorittaneet henkilöt, ja tutkinnon suorittaneilla on mahdollisuus ottaa käyttöön auktorisoidun yritystutkijan nimike CCA (Certified Credit Analyst).

Auktorisointikoulutusohjelman tavoitteena on luoda korkealaatuista koulutusta YTN ry:n jäsenlaitoksissa yritystutkijana tai vastaavissa asiantuntijatehtävissä useamman vuoden toimineille henkilöille. Koulutus kestää noin puoli vuotta. Koulutus on jaettu nejään kokonaisuuteen, ja se sisältää kirjallisia tehtäviä, harjoitustöitä ja lopputentin. Koulutusohjelman laajuus on 24 opintopistettä.

Auktorisointitutkinnon kautta yritystutkijan ammatillisia valmiuksia pyritään kehittämään ja ylläpitämään toimen vaativuuden ja menestyksekkään hoitamisen edellyttämällä tasolla.

Yritystutkijan auktorisointi-koulutusohjelmaan voivat osallistua ainoastaan Yritystutkimus ry:n jäsenlaitosten edustajat.

Työryhmän jäseninä ovat seuraavat jäsenlaitosten edustajat:

Juhani Häyrinen, Finnvera Oyj, puheenjohtaja

Jussi Ellisaari, Nordea Bank Oyj