Toiminta

  • Nykymuotoinen yritystutkimus alkoi Suomessa 1960-luvulla.
  • Yritystutkijoiden keskuudessa syntyi tarve yhtenäistää toimintamalleja ja vaihtaa ajatuksia.
  • Yritystutkimus ry perustettiin v. 1972, jäseninä 17 yhteisöä.
  • Alkuvaiheen toiminnan painopisteitä olivat analyysimenetelmät ja yritystutkimuksen lomakkeisto.
  • Yritystutkimus ry muutettiin rekisteröidyksi yhdistykseksi vuonna 1996.
  • Yritystutkimus ry:n tarkoituksena on koko olemassaolonsa ajan ollut edistää, kehittää, ylläpitää ja yhtenäistää yritystutkimustoimintaa Suomessa.
  • Yhdistys tarjoaa tilaisuuden neuvotella yritystutkimustoimintaan liittyvistä yhteisistä periaatteista ja käytännöllisistä kysymyksistä, antaa tarvittaessa niitä koskevia suosituksia, järjestää koulutustilaisuuksia sekä harjoittaa alaan liittyvää julkaisutoimintaa.
  • Pääosa työstä tapahtuu työryhmissä.

Toimintasuunnitelma 2018

Historia

Nykymuotoinen yritystutkimus tuli Suomeen 1960-luvun alussa Suomen Pankin pyrkiessä saamaan pienille ja keskisuurille yrityksille rahoitusta Maailmanpankilta. Yritystutkimus levisi nopeasti myös pankkeihin ja muihin rahoituspäätöksiä tekeviin laitoksiin.

1970-luvun alussa syntyi ajatus perustaa yhteistyöelin, jossa eri rahoituslaitosten yritystutkijat voisivat vaihtaa mielipiteitä ja sopia yhteisistä toimintamalleista. Mahdollisiksi yhteistyöalueiksi esitettiin tutkimuksissa käytettävien tunnuslukujen ja muiden laskennallisten selvitysten sekä tietojen pyytämisen yhtenäistämistä, yhteisten tutkimusten tekemistä, kokonaistaloudellisten tunnuslukujen selvittämistä, toimialatutkimuksia, lomakkeita ja yritystutkijakoulutusta.

Yritystutkimus ry perustettiin lokakuun 30. päivänä 1972 Suomen Pankissa Helsingissä. Perustajajäseninä oli 17 yritystutkimusta harjoittavaa tai sen toimintamuotoja hyväksikäyttävää yhteisöä ja laitosta.

Yritystutkimus ry keskittyi varsinkin toimintansa alkuvaiheessa tilinpäätösanalyysissa käytettävien tutkimusmenetelmien ja lomakkeiden yhdenmukaistamiseen sekä yritystutkimuksessa käytettävien tunnuslukujen valintaan ja niiden sisällön määrittelemiseen. Pääosan työstä tekivät erilaiset työryhmät.

Työryhmien muodostamisessa peruslähtökohta oli alusta alkaen se, että jäsenlaitokset saavat niihin tasapuolisen edustuksen. Käytännössä tärkeimmät valintakriteerit ovat jäsenten ammattitaito ja kiinnostus kulloistakin aihetta kohtaan.

Muutamassa vuodessa laadittiin useita lomakkeita sekä ensimmäiset suositukset tunnuslukujen laskemiseksi. Näin yritysten tilinpäätöksiä oli mahdollista tutkia yhdenmukaisilla menetelmillä ja yhtenäisellä lomakkeistolla.

Koulutuksen järjestämisestä muodostui jo varhain yksi yhdistyksen päätehtävistä. Yhdistys ryhtyi järjestämään säännöllisesti neuvottelu- ja koulutustilaisuuksia kahdesta kolmeen kertaan vuodessa.

Lokakuun 19. päivänä vuonna 1994 pidetyssä kokouksessa päätettiin Yritystutkimus ry muuttaa rekisteröidyksi yhdistykseksi. Perustamiskokous pidettiin Helsingissä helmikuun 13. päivänä vuonna 1996. Perustajajäseniä oli 23.

Yritystutkimus ry – Företagsanalys rf rekisteröitiin 27.9.1996. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäsentensä yritystutkimustoimintaa, kehittää, ylläpitää ja yhtenäistää yritystutkimusmenetelmiä jäsentensä keskuudessa sekä parantaa yleisiä edellytyksiä yritystutkimustoiminnalle. Tavoitteena on myös myötävaikuttaa yritystutkimustoiminnan kehittämiseen Suomessa sekä edistää toimialatutkimustyötä ja toimialatiedon hyödyntämistä jäsenten ja sidosryhmien keskuudessa.

Tulevaisuus

Yritystutkimus ry:n rooli yritystutkimuksen kehittäjänä korostuu muuttuvan lainsäädännön myötä. Toimialayhteistyö tiivistyy, tiedonvaihto jäsenlaitosten kesken lisääntyy ja yritystutkimuksen verkostoituminen etenee.